ECB คืออะไร ? และการประชุมของ ECB ส่งผลอย่างไรต่อนักลงทุน ?

  Posted on 1 year ago (Sep 30, 2022)
710
List of content
ECB คืออะไร ? และการประชุมของ ECB ส่งผลอย่างไรต่อนักลงทุน ?

ในแต่ละประเทศจะมีธนาคารกลางเพื่อควบคุมดูแลระบบการเงินและเศรษฐกิจในประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่เสมอ และทางสหภาพยุโรปก็มีธนาคารกลางยุโรปในการควบคุมเสถียรภาพของเงินยูโรอยู่ด้วยเช่นกัน โดยมีชื่อย่อว่า ECB