นโยบายการเงินคืออะไร ส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ ?

  Posted on 1 year ago (Sep 05, 2022)
1819
List of content
นโยบายการเงินคืออะไร ส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ ?

หากต้องการลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ ก็ตาม สิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรทราบ และควรจับตามอง คือ นโยบายการเงิน เนื่องจากทุกครั้งที่มีการประกาศใช้นโยบายการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ล้วนส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะหุ้น และค่าเงิน ซึ่งนโยบายทางการเงินที่มาจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเป็นที่จับตามากที่สุด เนื่องจากเป็นแกนนำในการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ อีกทั้ง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังเป็นสกุลเงินหลักในการลงทุนด้วยเช่นกัน

นโยบายการเงิน คืออะไร?

นโยบายการเงิน (Monetary Policy) คือ เครื่องมือที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศใช้เพื่อควบคุมปริมาณเงินโดยรวมที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละธนาคาร 

กลยุทธ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มักจะใช้ คือ การปรับอัตราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงินสำรองของธนาคาร เป็นต้น ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายทางการเงิน

เป้าหมายของนโยบายการเงิน

นโยบายการเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างปริมาณเงิน ราคา อัตราดอกเบี้ย ตลอดจนสินเชื่อที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และส่งเสริมเป้าหมายการจ้างงานอย่างสูงสุดด้วย

ประเภทของนโยบายการเงิน

ในสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางจะใช้นโยบายการเงิน 2 ประเภท ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังนี้

ประเภทของนโยบายการเงิน

1. นโยบายการเงินแบบหดตัว หรือนโยบายแบบเข้มงวด

ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวมากจนเกินไป หรือช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางจะดำเนินนโยบายการเงินแบบหดตัวด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และจำกัดปริมาณเงินคงค้าง เพื่อชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจและลดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจมีการปรับตัวสูงขึ้น ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้น้อยลง อีกทั้ง การกู้ยืมเงินจะลดลง เนื่องจากดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น

2. นโยบายการเงินแบบขยายตัว หรือนโยบายแบบผ่อนคลาย

ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว หรือถดถอย นโยบายการเงินแบบขยายตัวจะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีการเติบโต เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้การออมน่าสนใจน้อยลง ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภค และการกู้ยืมเงินนั้นจะเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเติบโตเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วน ล้วนส่งผลต่อกลยุทธ์ในการดำเนินนโยบายการเงิน โดยธนาคารกลางอาจแก้ไขอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากเงินกู้กับธนาคารของประเทศ หรือแก้ไขจำนวนเงินสดที่ธนาคารต้องเก็บไว้เป็นทุนสำรองก็ได้เช่นกัน

นโยบายการเงินส่งผลอย่างไร?

ในการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางล้วนส่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินสำรองของธนาคาร การประกอบการของบริษัท การลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ และการบริโภคของประชาชน แต่หากจะให้จำแนกเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการลงทุน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

นโยบายการเงินส่งผลอย่างไร?

1. ผลกระทบในด้านการบริโภค

การบริโภค ถือเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการเงินมากที่สุด เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงินจะส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ดังนั้น ประชาชนที่มีการจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำ จึงมักได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งอาจจะเป็นการซื้อสินค้าได้ในปริมาณมากขึ้น แต่ใช้เงินน้อยลง หรือซื้อสินค้าได้น้อยลง แต่ใช้เงินเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ธนาคารกลางใช้ในขณะนั้น

2. ผลกระทบในด้านการลงทุน

ในแง่ของการลงทุน นโยบายทางกา